Monday, July 24, 2006

Using Outlook via the Internet (not OWA)

From the help file of Server 2003 (yes an ugly copy/paste)

Using Outlook via the Internet


Users Guide (not admins)

If you are using Microsoft® Office Outlook® 2003, you can connect to the computer running Windows® Small Business Server through the Internet using the feature called RPC over HTTP. This means you can remotely access your server e-mail account from the Internet when you are working outside your organization's firewall. You do not need security-related hardware or software (such as smart cards or security tokens), and you do not have to establish a virtual private network (VPN) connection to the server.

Comparing RPC over HTTP and Outlook Web Access

When using RPC over HTTP to access your mailbox, you get the full functionality of Outlook 2003. For example, you can work offline, use Microsoft Office Word 2003 as your e-mail editor, and easily organize your mailbox.

To use Outlook via the Internet

Ensure that the following requirements have been met on the client computer:

Verify that the computer is running Microsoft Windows XP Service Pack 1 or later

 • Click Start, right-click My Computer, and then click Properties.
  The version of the operating system and service pack is displayed under System. If you do not see a service pack version, there is no service pack installed.

Verify that Windows update Q331320 is installed on the computer (not required if you are running Windows XP Service Pack 2 or later)

 1. Click Start, click Control Panel, and then open Add or Remove Programs.
 2. Under Currently installed programs, search for the item Windows XP Hotfix (SP2) Q331320.
 3. If the item is not present, go to the Microsoft Web site (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=18651) and follow the instructions to download and install it.

Verify that the computer is running Outlook 2003 or later

 1. Open Outlook.
 2. Click the Help menu, and then click About Microsoft Office Outlook. The version number appears at the top of the box.

Verify that the computer trusts the certificate used by the server

 1. Open Internet Explorer, and then in the address bar type:

  https://Your.emailserver.com/remote

  • If the certificate is trusted, a certificate warning does not appear. In this case, continue with step 1 under Ensure that you have an Outlook profile configured for the server.
  • If the certificate is not trusted, a warning appears. Click View Certificate, click Install Certificate, and then follow the instructions.

Ensure that you have an Outlook profile configured for the server

 1. Click Start, and then click Control Panel.
  • If you are viewing Control Panel in the default Category view, switch to Classic view, and then double-click Mail.
  • If you are viewing Control Panel in Classic view, double-click Mail.
 2. In the Mail Setup dialog box, click Show Profiles. If your profile appears in the list, select your profile, click Properties, click E-mail Accounts, select View or change existing e-mail accounts, and then click Next. If your profile does not appear, open Outlook and follow the instructions to create a profile before proceeding.
  • If Microsoft Exchange Server does not appear in the list, the existing profile is not associated with a Microsoft Exchange Server e-mail account. Click Cancel, and then click Close. Continue with step 3 to add a profile.
  • If there is an existing Microsoft Exchange Server profile, continue with step 3 under Configure the computer for RPC over HTTP.
 3. Click Add. The New Profile dialog box appears.
 4. In the Profile Name box, type a name for the new profile, and then click OK. The E-mail Accounts dialog box appears.
 5. Under E-mail, select Add a new e-mail account, and then click Next. The Server Type dialog box appears.
 6. Click Microsoft Exchange Server, and then click Next.
 7. Continue with step 4 under Configure the computer for RPC over HTTP.

Configure the computer for RPC over HTTP

 1. Click Start, and then click Control Panel.
  • If you are viewing Control Panel in the default Category view, switch to Classic view, and then double-click Mail.
  • If you are viewing Control Panel in Classic view, double-click Mail.
 2. In the Mail Setup dialog box, click E-mail accounts, click View or change existing e-mail accounts, and then click Next.
 3. In the E-mail accounts dialog box, click Microsoft Exchange Server, and then click Change.
 4. In the Microsoft Exchange Server box, type the local name of the Exchange server:

  Internal.mailserver.com

 5. In the User Name box, type the user name that you use to log on to the Remote Web Workplace. Do not click Check Name.
 6. In the Exchange Server settings page, click More Settings.
 7. On the Connection tab, under Exchange over the Internet, select Connect to my Exchange mailbox using HTTP, and then click Exchange Proxy Settings. The Exchange Proxy Settings dialog box appears.
 8. Under Use this URL to connect to my proxy server for Exchange, type the following URL:

  your.emailserver.com

 9. Select Connect using SSL only, and then select Mutually authenticate the session when connecting with SSL.
 10. In the Principal name for proxy server box, type the following text:

  msstd:your.emailserver.com

 11. Select On slow networks, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP.
 12. Under Proxy authentication settings, select Basic Authentication.
 13. Click OK, and then click OK again. Click Next, and then click Finish. Click Close.
 14. In the Mail dialog box, if Always use this profile is selected, choose the newly configured profile.
 15. Open Outlook and type your Windows Small Business Server user name (in the format ADdomain\user name) and password. You can now work with your Outlook mailbox.

1 comment:

Unknown said...


Nam không có chút biểu hiện nào sẽ thức tỉnh, hắn than nhẹ một tiếng, buông tha cho ý định của mình.

Bất quá, Vương Lâm cũng biết, nếu muốn rời khỏi đây, cũng không phải là

trong thời gian ngắn mà có thể làm được, trước tiên nên phải dò xét một

đoạn thời gian.

Hay tay bắt quyết, sau khi phong ấn lại động thất tu luyện của mình, Vương Lâm một lần nữa tiến hành thổ nạp hàn khí. Lúc này hắn cũng không

chỉ lấy ra hạt châu và hồ lô, mà thần thức còn tranh thủ lúc bạch khí bị

hấp thu mà theo lỗ nhỏ vui vào.
học kế toán thực hành forum rao vặt cattleya học kế toán tổng hợp eco-green-city học kế toán tại bắc ninh dịch vụ kế toán trọn gói chung cư hà nội dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm manor central park dịch vụ làm báo cáo tài chính kế toán cho quản lý khoá học kế toán thuế keny idol trung tâm kế toán tại long biên trung tâm kế toán tại hải phòng

Vương Lâm cũng không phân tán thần thức của mình ra, mà ngưng tụ nó lại

một lỗ nhỏ, hướng theo cái lỗ đó tiền hành dò xét. Kể từ đó, khoảng cách

quan sát của thần thức tăng trưởng không ít.

Nguyên bổn thần thức của hắn chỉ có thể quan sát phạm vi ngàn thước, nhưng do bốn phía động thất này có lực ngăn cản rất lớn, cho nên hoàn

toàn bị hạn chế bên trong động thất.

Vương Lâm liên tục tiến hành thổ nạp, bạch khí liên tục thoát ra, thần